Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Akciová společnost

nejrozsáhlejší forma podnikatelského oprávnění

základní kapitál je rozvržen na určitý počet podílů (akcií) o předem stanovené jmenovité (nominální) hodnotě, která je vytištěna na akcii


a) spol. ručí za své závazky omezeně do výše 2 000 000,-, akcionáři neručí za žádné závazky, mají pouze uhrazovací povinnost

b) nejvyšším orgánem valná hromada, řídícím orgánem je představenstvo a kontrolním orgánem je dozorčí rada

c) 1 právnická osoba nebo 2 a více fyzických osob

d) min 2 000 000,-

e) sestavení zakladatelské listiny, stanovy společnosti, svolání valné hromady, provést úpis akcií a zapsání do Obchodního rejstříku, rezervní fond, podvojné účetnictví

f) zisk je rozdělen podle rozhodnutí valné hromady

g) možnosti zvýšení kapitálu:

        º vydání (emise) nových akcií

        º podmíněné zvýšení kapitálu

        º vydání (emise) obligací, tedy dluhopisů

h) platí kompletně všechny daně

i) vyplývá z obchodního zákoníku, ze zákona o cenných papírech a ze zákona o účetnictví

Založení akciové společnosti

a) bez upisování akcií

v zakladatelské smlouvě bude uveden počet akcií a jejich jmenovitá hodnota

základní kapitál je tvořen součtem jmenovitých hodnot všech akcií

není potřeba svolávat ustavující valnou hromadu

b) s výzvou k upisování akcií

pokud zakladatelé nemají dostatečný kapitál, zveřejní výzvu k upisování akcií

upisovatel, tedy ten, kdo kupuje, musí při upisování zaplatit min. 10 % ze jmenovité hodnoty, ale nejpozději do ustavující valné hromady musí zaplatit 30 % jmenovité hodnoty

do 60 dnů od skončení úpisů se musí konat ustavující valná hromada, kde jsou schváleny stanovy a začíná fungovat akciová společnost

než upisovatelé zaplatí celou jmenovitou hodnotu akcií, obdrží zatímní listy a akcii obdrží až po splacení celé jmenovité hodnoty

Orgány akciové společnosti

a) valná hromada:

nejvyšší orgán

schůze všech akcionářů, kteří se schází se minimálně jednou za rok

akcionáři jsou ve valné hromadě seznámeni s hospodařením akciové společnosti

b) představenstvo:

statutární neboli řídící orgán

tvořen manažery

c) dozorčí rada:

kontroluje práci představenstva


jednotlivý členové představenstva a dozorčí rady mají zákaz konkurence v oboru

tantiémy: odměny ze zisku pro členy představenstva a dozorčí rady

dividendy: odměny ze zisku pro akcionáře

Zakladatelská listina

název, sídlo, předmět podnikání, navrhovaný základní kapitál, počet akcií a jejich jmenovitá hodnota, počet akcií k upisování, návrh stanov

Ustanovující valná hromada

a) rozhoduje o založení společnosti

b) schvaluje stanovy společnosti

c) volí orgány společnosti

Náležitosti zatímního listu

označení „Zatímní list“, firma, sídlo, výše základního kapitálu, údaje o majiteli

Náležitosti akcie

firma a sídlo, jmenovitá hodnota, označení formy akcie a u akcie na jméno: firmu, název, nebo jméno akcionáře, výše základního kapitálu a počet akcií k datu emise akcie, datum emise

Formy akcie

akcie rozlišujeme:

1) podle formy

a) listinné akcie

skládají se ze 3 částí: plášť, kupónový arch, talón

má ochranné prvky jako bankovka

b) zaknihované

modernější forma, kdy je akcie zaznamenána v počítači ve středisko pro cenné papíry

2) podle druhu

a) na majitele (vlastní ji)

b) na jméno (seznam akcionářů):

je převoditelná rubopisem a předáním

většinou má listinnou podobu, změna se zaznamenává


dělení akcií:

speciální

prioritní: majitelé mají přednostní právo na výplatu dividend

zlaté: určeny pro členy představenstva, jsou vysoké jmenovité hodnoty

zaměstnanecké: motivační charakter, v současnosti zrušeny


akcie: jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu přes středisko cenných papírů


Výhodnost nákupu se dá spočítat podle vztahu

Výhodnost nákupu

příklad:

Zjistěte emisní ažio akcie s jmenovitou hodnotou 1 200,- Kč a tržní hodnotou 2 000,- dividenda z dané akcie činila 500,- ročně.

emisní ažio = tržní hodnota - jmenovitá hodnota = 2 000 - 1 200 = 800,- výnosnost akcie = 500 / 2 000 * 100 = 25 %

Zákon konkurence

bez svolení společníků nesmí společník podnikat ve stejném předmětu podnikání jako firma, ani pro jiné osoby či zprostředkovat obchody společnosti pro jiného

nemůže být ani členem společnosti s obdobným zaměřením

společenská smlouva může zákaz konkurence upravit jinak.

Obchodní rejstřík

je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů

do Obchodního rejstříku se povinně zapisují právnické osoby a fyzické osoby se mohou zapsat dle uvážení


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.