Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Daň z příjmu právnických osob

poplatník:

daňový rezident (každá PO, která má sídlo na území ČR, má neomezenou daňovou povinnost, podléhá dani z příjmu svými celosvětovými příjmy

daňový nerezident (PO se sídlem v zahraničí, dani z příjmu podléhají pouze příjmy ze zdrojů na území ČR

podnikatelský subjekt (založen za účelem podnikání a podléhá dani z příjmu, veškeré příjmy z činnosti a z nakládání s majetkem)

nepodnikatelský subjekt - např.:nadace, muzeum, státní školy (nebyl založen za účelem dosažení zisku, podléhá dani z příjmu v omezeném rozsahu - příjmy z vedlejších výdělečných aktivit

zdaňovací období:

kalendářní nebo hospodářský rok

základ daně:

podvojná účetnictví a základ daně se odvozuje od výsledku hospodaření, který se pro účely stanovení daně dále upravuje

základ daně se zaokrouhluje na 1.000,- dolů

uznané daňové náklady:

aby účetní náklady byli uznány daňovými náklady, je třeba kladně odpovědět na následující otázky:

1) Souvisí daňový náklad se zdanitelnými příjmy věcně i časově?

    nelze uplatnit náklady, které souvisejí s příjmy osvobozených od daně nebo náklady, které nesouvisejí se zdanitelnými příjmy

2) Je daný náklad nutný pro dosažení zdanitelného příjmu?

    dary nejsou nutné pro dosažení zdanitelného příjmu. Za dary se nepovažují reklamní předměty opatřené obchodní firmou, ochrannou známkou nebo názvem propagační zboží či služby za předpokladu, že jednotková cena je max. 200,- (bez DPH) a nejsou předmětem spotřební daně (nesmí to být např. cigarety, pivo)

3) Není účetní náklad zaúčtován ve větší výši než stanovený limit?

    např. cestovní náhrady. Technologický úbytek zásob (směrnice stanovené účetní jednotkou)

4) Je poplatník schopen prokázat vynaložení každého nákladu?

    smlouvy, účetní doklady

5) Není náklad označen zákonem o dani z příjmu jako náklad, který nemůže bát daňově uznaný? (přiznaný)

    náklady na reprezentaci

6) Není uplatnění účetního nákladu vázáno na dodatečné podmínky?

    např. včasné zaplacení, sociální a zdravotní pojištění

účetní náklady, které nejsou uznanými daňovými náklady:

1) manka a škody

    výjimky: škody způsobené živelnou pohromou

                škody způsobené podle policie neznámým pachatelem

2) pokuty a penále

    výjimka: zaplacení smluvní pokuty a úroky z prodlení

3) podíly na zisku

    musí se vyplácet z čistého zisku

4) odměny za výkon funkce členů statutárních orgánů

    dozorčí rada, představenstvo

5) výdaje na reprezentaci

    pohoštění, dary

    výjimka: propagační předměty do 200,- opatřené logem

                 reklama-daňově uznatelná

                 dary na veřejně prospěšné účely lze odečíst od základu daně

Odečty od základu daně

daňová ztráta:

v následujících 7 letech

reinvestiční odpočet:

stejné jako u FO

odpočet na výchovu učňů:

30% výdajů

dary na veřejně prospěšné účely:

jako u FO, ale jiné limity

minimum: 2.000,- na každý dar jednomu subjektu

maximum: 5% základu daně sníženého o předešlé odpočty

Slevy na dani

snižují daň

na zaměstnance se změněnou pracovní schopností je sleva na daň 18.000,-

na zaměstnance se změněnou pracovní schopností s běžným zdravotním pojištěním je sleva 60.000,-

lze uplatnit i v případě, že zaměstnanec je i FO

PO, které mají minimálně 20 zaměstnanců a z toho min. 50% se změněnou pracovní schopností mají poloviční sazbu daně

Nepodnikatelské právnické osoby

dani z příjmu podléhají příjmy z činností, ve kterých dosahují zisku, příjmy z reklam, z pronájmu majetku

předmětem daně nejsou:

příjmy z hlavní činnosti (pokud výdaje jsou rovny nebo vyšší než příjmy)

příjmy z dotací

příjmy z úroků z vkladů na C.Ú.

dary - přijaté (darovací daň - jsou často osvobozeny)

členské příspěvky

výnosy kostelních sbírek

Odpočty od základu daně

1) daňová ztráta

2) reinvestice

3) výuka učňů

    nepatří sem odpočet darů na veřejně prospěšné účely

    nepodnikatelská právnická osoba by měla dary přijímat ne rozdávat

4) odpočet jen nepodnikatelské PO

    30% ze základu daně snížené o předchozí odpočty minimálně 300.000,- maximálně 1.000.000,- (lze pouze za předpokladu, když tento odpočet použije na krytí výdajů souvisejících s činnostmi, které nejsou předmětem daně)

Příklad:

  Pan S. 2 děti, prohlášení

výpočet daní

  roční zúčtování záloh:

  celkem         222.000,-

  soc. + zdr.    27.750,-

  nezdanitelné částky

poplatník     38.040,-

dítě             23.520,-

dítě             23.520,-


základ daně: 109.170,- = 109.100,-

daň 15% ze 109.100 = 17.630 - 16.365 = 1.265,-


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.