Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Daň z příjmu fyzických osob

daňový rezident - má bydliště na území ČR nebo se zde obvykle zdržuje (alespoň 183 dní v roce - výjimka léčení nebo studium): podléhá dani z příjmů svými celosvětovými příjmy

daňový nerezident - dani z příjmů podléhají pouze jeho příjmy ze zdrojů na území ČR

předmět daně - nejen peněžní příjmy, ale i příjmy naturální nebo získané směnou

příjmy osvobozené od daně z příjmů:

sociální příjmy (státní sociální podpora, stipendia, …)

náhrady škody (ne v případě podnikání nebo pronájmu)

některé příjmy z prodeje majetku (např. u motorových vozidel po 1 roce po nabytí nebo po 5 letech od vyřazení z obchodního majetku)

příjmy související se státní politikou bydlení

výhry v loteriích (ne reklamní a veřejná soutěže)

Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky

pracovně právní, služební nebo členský poměr. Práce není vykovávána vlastním jménem a na vlastní účet, ale podle pokynů toho, kdo příjem vyplácí, v jím stanovené době, na jím stanoveném místě

příjmy členů družstva za práci pro družstvo, společníků s.r.o. a komandistů k.s. za práci pro společnost, a to i případě neexistence pracovně právního vztahu

odměny členů statutárních orgánů právnických osob (tantiémy)

náhrady mzdy

funkční požitky - odměny za výkon funkce (poslanci, členové vlády, pokladník zájmového sdružení, …)

patří sem i naturální příjmy, jako např. zdarma poskytnutý podnikový byt, používání služebního auta i pro soukromé účely - 1% měsíčně ze vstupní ceny vozidla


výdaje - pouze pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

zdaňování vždy u zdroje, měsíční záloha na daň, každý poplatník může podepsat u 1 zaměstnavatele Prohlášení poplatníka - uplatní se nezdanitelné částky při výpočtu zálohy na daň

3,170,- na poplatníka

2.130,- na vyživované dítě

595,- při pobírání částečného invalidního důchodu

1.190,- při pobírání plného invalidního důchodu

4.170,- držitel průkazky ZTP/P

950,- student

21.720,- ročně na manželku, které nemá roční hrubé příjmy větší než 38.040,-

úroky z úvěru ze stavebního spoření, hypotečního úvěru

zdanění mzdy srážkou - poplatník nepodepsal Prohlášení a jeho hrubý měsíční příjem je max 5.000,-, zdaňuje se srážkou 15% - tím je daňová povinnost splněna.

roční zúčtování záloh na daň

poplatník může požádat zaměstnavatele do 15. února následujícího roku, pokud:

neměl zaměstnavatele, u kterého nepodepsal Prohlášení

další příjmy max 4.000,- hrubého (kromě příjmů zdaňovaných srážkou)

neuplatňuje odpočet úroků z úvěru

výhody:

lze uplatnit odpočty, které poplatník zapomněl uplatnit

lze uplatnit odpočty, které poplatník nemohl uplatnit (na manželku, dary, penzijní připojištění, životní pojištění)

v případě výrazně rozdílných mezd v jednotlivých měsících

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

příjmy z podnikání:

příjmy ze zemědělské výroby

příjmy ze životnosti

příjmy z jiného podnikání

Za příjem z podnikání se považuje i podíl na zisku společníka v.o.s. a komplementáře k.s.

Jiná samostatná výdělečná činnost:

příjmy z převodu a využití průmyslového a duševního vlastnictví a autorských práv

příjmy z výkonu nezávislého povolání (profesionální sportovec, soudní znalec, …)

Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů:

paušální částkou z příjmů

příjmy ze zemědělské výroby 50%

příjmy z práv průmyslového, duševního vlastnictví a autorských práv 30%

příjmy ze živnosti 25%

skutečně zaplacené pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

skutečně vynaložené výdaje se musejí prokazovat, tím se poplatník stává účetní jednotkou a vzniká mu obchodní majetek

Příjmy z kapitálového majetku

a) samostatný základ daně, srážka u zdroje 15%

úroky z vkladů na běžných účtech, které nejsou určeny k podnikání

úroky z vkladů na vkladních knížkách, na termínovaných účtech, z vkladních listů

úroky z obligací

podíly na zisku v kapitálových společnostech a družstvech

dividendy

podíly na zisku tichého společníka

b) příjmy vstupující do základu daně

úroky z vkladů na běžných účtech určených pro podnikání

přijaté úroky z půjček

příjmy z převodu předkupního práva na cenné papíry

příjmy tvořící samostatný základ daně za předpokladu, že vnikly z obchodního majetku (srážka zde plní funkci zálohy na daň)

Příjmy z pronájmu

Pronájem nemovitostí, bytů nebo jejich částí, nebytových prostor, movitých věcí kromě příležitostného pronájmu

Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů:

a) paušální částkou z příjmů 20%

b) v prokázané výši

Ostatní příjmy

Příležitostné příjmy:

z pronájmu movitého majetku

nahodilé příjmy (např. odklízení sněhu, složení uhlí, …)

příjmy ze zemědělské výroby (ne samostatně hospodařící rolník)

do 20.000 Kč ročně osvobozeny od daně z příjmů

příjmy z prodeje majetku

příjmy ze zděděných průmyslových a duševních práv

výhry ze sportovních a veřejných soutěží - samostatný základ daně 20%

speciality:

samostatný základ daně - honoráře autorům za příspěvky do masmédií (TV, noviny, časopisy)

příjmy z podnikání - lze rozdělit na manžela nebo jen člena domácnosti, dosahují-li pop. příjmů za jejich spolupráci (spolupracující osobu)

sdružení bez správ. subjektivity - nemá právní subjektivitu. Jeden z účastníků sdružení vede účto za celé sdružení

příjmy za více období - příjmy z využ. a převodu práv (spisovatel). Příjmy restaurátorů za restaurování kulturní památky

Odpočty od základu daně

Pouze vůči části základu daně

daňová ztráta - ztráta může vzniknout pouze z příjmů z podnikání a pronájmu. Uplatnit ji lze vůči všem příjmům kromě příjmů ze závislé činností a to kdykoliv v následujících max. 4 zdaňovacích obdobích

uplatnit lze u

podnikání

kapitálového majetku

pronájmu

ostatní

lze uplatnit najednou nebo po částech. Výhoda: snižuje daňovou povinnost v budoucnu a omezuje tak podnikatelská rizika

Ostatní odpočty

reinvestovaný odpočet

zvýhodňuje toho, kdo investuje do nových technologií, zvýhodňuje pořízení některého hmotného majetku, který lze odepisovat

podmínky:

kdo uplatňuje musí být prvním vlastníkem

majetek nesmí být nabyt darováním

musí být úplně využíván k podnikání

odpočty

část výdajů na výchovu učňů

30% výdajů na výchovu učňů si může podnikatel dát jako odpočet, ale musí se jednat o učební obor začleněný do vzdělávací soustavy ČR

dary na veřejně prospěšné účely

dar právnické osobě: musí mít sídlo v ČR nebo je to obec

dar fyzické osobě: provozuje školské zařízení

                                provozuje zdravotnické zařízení

                                pečuje o opuštěná zvířata

minimum: 1.000,- nebo 2% ze základu daně

maximum: 10% ze základu daně

úroky z úvěrů na bytové potřeby

k trvalému bydlení poplatníka nebo jeho dětí, rodičů či prarodičů

jednou z osob, které byl úvěr poskytnut nesmí být poplatník

maximum: 300.000,- ročně na domácnost

příspěvky na penzijní připojištění

odečty od základu daně jsou zaplacené příspěvky nad 6.000,- ročně, ale max. do 12.000,- za rok


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.