Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Podnikové činnosti - personální činnost

Personální činnost

personalistika je proces, který souvisí se zařazováním pracovníka do pracovního procesu

ve větších a velkých podnicích zahrnuje personalistika následující činnosti:

    º plánování počtu zaměstnanců

    º zajišťování pracovníků

    º péče o pracovníky a jejich kvalifikační růst

    º tvorba pracovních podmínek a odměňování

1) plánování počtu pracovníků

plánování personálního obsazení je určeno k včasnému zajištění pracovníků podle jednotlivých kategorií

    º dělnická kategorie

    º kategorie provozně obsluhujících pracovníků

    º kategorie technicko-hospodářských pracovníků

stavy pracovníků jsou vždy v neustálém pohybu, proto rozlišujeme stavy pracovníků

    º okamžité

    º přepočítané

    º plánované

plánování personálního rozvoje předpokládá mít k dispozici nové informace o :

    º fluktuaci uvnitř podniku včetně objasnění jejich příčin

    º mzdách v jednotlivých kategoriích

    º o vývoji produktivity práce v návaznosti na racionalizační opatření uvnitř podniku

2) získávání pracovníků

podnik může získávat nové pracovníky:

    º výchovou vlastního dorostu

    º náborem pracovníků

při uzavření pracovního poměru vznikají oběma stranám povinnosti a práva vymezená Zákoníkem práce.

• pracovní právo je souhrn právních norem o pracovních vztazích a vztazích s výkonem práce souvisejících

vztah mezi oběma stranami ukazuje následující schéma:

Vztah zaměstnavatel - zaměstnanec

3) péče o pracovníky a jejich kvalifikační růst

v péči o pracovníky podnik vytváří svůj sociální systém, který vydává dobrovolně v souladu se zákony (sociální fond - fond kulturních a sociálních potřeb)

vzdělání pracovníků - formy zvyšování kvalifikace jsou různé podle profesní orientace

pracovníků. Profesní vzdělávání zajišťují personální útvary a může jít o následující možnosti:

    º zaučení

    º odborné vzdělání

    º školení vedoucích pracovníků

4) tvorba pracovních podmínek a odměňování

Podle Zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni vytvářet pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce, odstraňovat rizikové a namáhavé práce a zřizovat a zlepšovat zařízení pro zaměstnance včetně vzhledu a úpravy pracoviště

Za bezpečnost práce a požární ochranu na pracovištích odpovídá vedoucí organizace a vedoucí pracovníci na všech stupních

Prostředkem při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je prevence, která spočívá ve:

    º vybavení pracovníků ochrannými pracovními prostředky

    º vhodném technologickém upořádání pracovišť a organizace práce

    º mechanizaci fyzicky namáhavých prací

Odměňování - mezi jednotlivými podniky je odměňování různé, přičemž spodní hranice je dána zpravidla minimální mzdou

    º mzda: rozumíme odměnu za vykonanou práci nebo službu lidským činitelem (osobou), v závislosti na provedeném pracovním výkonu či odpracované době

    º plat: stálá odměna nezávislá na počtu pracovních dní v měsíci, používá se zpravidla tam, kde je výkon těžce měřitelný

V praxi se setkáváme s následujícími druhy základních mezd:

    º časová

    º úkolová

    º smíšená

    º smluvní

V ekonomické praxi se můžeme setkat s rozdělením mezd na:

    º mzdu nominální - vyjadřuje se v peněžních jednotkách bez ohledu na to, co lze za ni koupit

    º mzdu reálnou - vyjadřuje množství zboží, které lze za ni koupit

5) Uplatnění zákonných opatření o mzdách

Podrobnosti řeší Zákoník práce, Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku

Nařízení vlády z 6.12.1995 o minimální mzdě (neustále se upravuje)

Nařízení vlády z 13.12.1995 o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.


TOPlist

© 2006-2016 TARA-V-UH

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.